กำหนดวันเวลาและสถานที่
วันที่ ๒๑- ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ ห้องประชุม ๑๐๒๐๑ อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ห้อง ๑๐๓๐๑ ๑๐๓๐๒ ๑๐๓๐๓ อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ร่วมการประชุมทางวิชาการ
ผู้ร่วมการประชุมทางวิชาการ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ ๑,๒๐๐ บาท (รวมค่าหนังสือการประชุมทางวิชาการ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เสียค่าลงทะเบียนภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หากชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จะต้องชำระในอัตรา ๑,๕๐๐ บาท